Post liber la Edilitara Public SA Targu Jiu-anunț

0
158

      EDILITARA PUBLIC S.A. Targu-Jiu organizeaza, in conditiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 11.02.2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post de “INGINER PRODUCTIE”, in cadrul Serviciului Tehnic Investitii, norma intreaga, durata nedeterminata.

      Dosarul de concurs se va depune pana la data de 04.02.2022, ora 13:00, la registratura societatii,  si va contine urmatoarele documente:

a. cerere  de inscriere la concurs adresata directorului general;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e. Cazierul judiciar;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae;

Actele prevazute la litera b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

Conditii de participare la concurs:

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d. are capacitate deplina de exercitiu;

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f. indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolventi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent in inginerie, domeniul  construcții /instalatii / energetica;

– cunostinte operare Microsoft Office(word, Excel,Power Point, Autocad, Matcad, Doclib.Windoc);

– cunoasterea  buna  a programelor de grafica si desen;

g. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selectia dosarelor de inscriere,

• proba scrisa,

• interviul

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului:

– 20.01.2022 – publicarea prezentului anunt  de concurs prin publicare la sediul societatii, pe pagina de internet si in presa;

– 04.02.2022, ora 13:00– data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

– selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii- in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

– depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii- in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

– solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

– 11.02.2022, ora 10:00 – sustinerea probei scrise;

– afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

– depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

– afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu,  la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

– sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea  probei scrise;

– afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

– depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare  de la afisarea rezultatelor la interviu;

– Solutionare contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here