Post vacant la societatea Edilitara din Târgu Jiu. Când are loc concursul

0
422

      EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizeaza, în  data de 01.03.2022, ora 1200, concurs pentru ocuparea unui post de “ȘEF SERVICIU ”, in cadrul  Serviciului Proiectare, Executie și Intreținere Instalații Electrice,  norma intreaga, durata nedeterminata.

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 28.02.2022, ora 13,oo, la registratura societatii, si va contine urmatoarele documente:

a) cerere  de inscriere la concurs adresata directorului general,

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevazute la litera b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

Conditii de participare la concurs:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolventi de studii superioare în inginerie, domeniul energetic/

electrotehnic cu diplomă de inginer ;

– cunostinte operare Microsoft Office(word, Excel,Power Point, Autocad, Matcad, Doclib.;

g)  vechime în specialitatea studiilor : minim 10 ani

h) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selectia dosarelor de inscriere,

• proba scrisa,

• interviul

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului:

– 07.02.2022 – publicarea prezentului anunt  de concurs prin publicare la sediul societatii, pe pagina de internet si in presa;

– 22.02.2022, ora 13,oo – data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

– selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii- in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

– depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii- in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

– solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

– 01.03.2022, ora 12,oo – sustinerea probei scrise;

– afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

– depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

– afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu,  la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

– sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea  probei scrise;

– afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

– depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare  de la afisarea rezultatelor la interviu;

-solutionare contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here