Se fac angajări la o școală din Gorj

0
2449

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE TOMOVICI PLOPȘOR” cu sediul în comuna Plopșoru, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil) – 1 normă, perioada determinată până la revenirea titularului.

Condiții specifice de participare la concurs:

• studii superioare de lungă durată în domeniul științelor economice

• vechime în învățământ în specialitatea postului de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform graficului următor:

• Proba scrisă în data de 06.12.2022, ora 9,00.

• Proba interviu în data de 06.12.2022, ora 12,00

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 30.11.2022 , la secretariatul școlii.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

• Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității publice sau instituției publice organizatoare;

• Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz;

• Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiților specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

• Carnetul de muncă /copia filei din Revisal sau după caz, adeverințele care atestă vechime în muncă, în meserie / sau în specialitatea studiilor, în copie;

• Cazierul judiciar sau declaratie pe proprie răspunderecă nu a săvârsit fapte penale;

• Adeverință medicală care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

• Curriculum vitae.

Copiile documentelor vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității.

Dificultatea operaţiunilor specifice postului:

1. Aptitudini necesare:

– capacitatea de organizare si coordonare a muncii

– analiză şi sinteză

-planificare şi acţiune strategică

-control şi depistare a deficienţelor

-rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor

-excelentă comunicare orală şi scrisă

– lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia

– bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general

– bune abilităţi de gestionare a resurselor umane

-capacitate de consiliere şi îndrumare

– abilităţi de mediere şi negociere

– gestionarea eficientă a resurselor alocate

– abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele.

2. Comportamentul şi conduita:

– să aibă un comportament şi o conduită adecvate unei instituţii de învăţământ, atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

-sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI.

– sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

Cerinte psihologice:

– asumarea responsabilitatilor

– rezistenta la sarcini repetitive

– adaptare la sarcini de lucru schimbatoare

– echilibru emotional

Atribuţii specifice postului:

1. Proiectarea activității

1.1. Realizarea activităților

1.2. Organizarea documentelor oficiale.

1.3. Alcătuirea de proceduri

2. Comunicare çi relaționare

2.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului

2.2. Raportarea periodic pentru conducerea instituției

2.3. Asigurarea transparenței deciziilor

2.4. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.

3. Managementul carierei çi al dezvoltării personale

3.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4. Contribuția la dezvoltarea instituțională çi la promovarea imaginii çcolii

4.1. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale

privind activitatea compartimentului.

4.2. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

4.3. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

5. Conduita profesională

5.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect,

comportament).

5.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

Sarcini de serviciu:

• angajează unitatea alături de director în orice acţiune patrimonială

• reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relaţiile cu agenţii economici în cazul încheierii contractelor economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare

• organizează şi execută viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale

• întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege

• urmăreşte încadrarea strictă în condiţiile aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare

• întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea

formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare

• efectuează sau organizează şi conduce efectuarea operaţiunilor contabile,

atât sintetic cât şi analitic şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi

• întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau

prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor

• organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti; instruieşte personalul în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere

• instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale

• constituie contracte de garanţii pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a garanţiilor materiale

• întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al unităţii, în conformitate cu statul de funcţiuni al unităţii

• duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a salariaţilor

• întocmeşte dările de seamă contabile şi contul de execuţie bugetară

• verifică statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, statele de plată a burselor, listele de avans chenzinal

• verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege

• verifică documentele privind închirierea spaţiilor

• fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţilor subordonate

• repartizează pe bază de referate de necesitate, materialele de întreţinere, combustibil

• întocmeşte referat şi-l supune aprobării directorului privind componenţa comisiilor de recepţie atât pentru materiale, cât şi pentru bunuri intrate în unitate, prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii etc.

• întocmeşte lunar balanţa de verificare pe rulaje şi solduri

• întocmeşte balanţa analitică trimestrială

• clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe de verificare

• îndeplineşte orice sarcini cu caracter contabil-financiar date de conducătorul unităţii sau stipulate expres în acte normative.

• rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin compartimentului financiar contabil

• respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare

• sesizeaza abaterile celor in masura sa ia decizii pentru remedierea acestora

• semneaza fisele de lichidare a celor ce parasesc institutia, numai dupa o atenta verificare – raspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri

• elaboreaza impreuna cu conducerea institutiei fisa postului pentru personalul din subordine

• raspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului contabilitate: asigura pastrarea in arhiva institutiei de invatamant, timp de 10 (zece) ani a tuturor documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate

• asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera;

• raspunde de inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

• respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al institutiei de invatamant, aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine;

• raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;

• pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;

• actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice legislative care apar;

• Realizează şi menţine contactul cu furnizorii de resurse şi utilităţi

• Intocmeste impreuna cu Compartimentul de achizitii publice, planul de achizitii

Bibliografie:

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului și Cercetării nr.. 5447/31.08.2020.

3. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;

8. OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Legea – cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,actualizată.

10. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

11. Legea 263/2010, actualizată, privind sistemul unitar de pensii publice.

12. Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

13. Ordin M.F.P. nr. 1792/2002 – norme metodologice ordaonanțarea și plata cheltuielilor.

14. Ordinul MFP NR. 517/2016 funcționare sistem FOREXEBUG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here